خدمات مهاجرت به کانادا | Express Entry

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_right
  3. خدمات مهاجرت به کانادا | Express Entry

Express Entry

 ورود سریع به کانادا

Express Entry یک سیستم مدیریت انتخاب از بین متقاضیان مهاجرت به کاناداست، این سیستم برای انتخاب دقیقتر افراد با مهارت بیشتر از بین کل متقاضیان مهاجرت به کانادا طراحی شده است. Express Entry کاملا الکترونیکی عمل می کند و دولت فدرال کانادا، دولت های استانی و کارفرمایان کانادایی را در انتخاب متقاضیان دخیل میکند.

متقاضیانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند برای دریافت اقامت دائم کانادا دعوت می شوند.

Express Entry درخواست های کانادیدها  را برای ۳ برنامه مهاجرت مدیریت می کند که کاندیدها در صورت واجد شرایط بودن می توانند به اقامت دائم کانادا دست پیدا کنند.‌

  • Federal Skilled Worker Program (FSWP)نیروی متخخص کار
  • Federal Skilled Trades Program (FSTP) نیروی کار فنی و حرفه ای
  • Canadian Experience Class (CEC) نیروی تجربه کار کانادائی

دولت های استانی نیز می توانند با استفاده از سیستم Express Entry و از طریق Provincial Nominee Program (PNP) اقدام به جذب مهاجران برای تامین نیاز بازار کار خود کنند.

فهرست